Наукові конференції України, VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потен

Розмір шрифту: 
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕТОД УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
Олена Віталіївна Кривда, Анна Агапова

Остання редакція: 2020-11-24

Тези доповіді


Сучасна література в області теорії і практики корпоративного управління, зокрема ризик-менеджменту, приділяє недостатню увагу питанням оцінки її ефективності. Крім того, думки експертів про поняття та оцінки ефективності розходяться.

Антикризове управління завжди пов'язане з ризиком. Це обумовлено як багатофакторною динамікою об'єкта управління і його зовнішнім оточенням, так і роллю людського чинника в процесі управління. Антикризовий менеджмент в значній частині розв'язуваних проблем є ризиковим. У кризових ситуаціях виникає безліч ризиків, різноманітних за змістом, джерелами прояву, величиною ймовірності і розміром можливих втрат і негативних наслідків для підприємства, а іноді і економіки в цілому. Все це зумовлює потребу створення в системі антикризового управління методик управління ризиком.

На ПАТ «Укрзалізниця» можна визначити ряд внутрішніх та зовнішніх ризиків, які негативно впливають на ефективність антикризового управління та розвиває поглиблення фінансової кризи. Перелік ризиків на ПАТ «Укрзалізниця» представлений в табл. 1.

Таблиця 1

Зовнішні та внутрішні ризики в системі управління ризиками ПАТ «Укрзалізниця»

Зовнішні ризики

Внутрішні ризики

-               динамічне падіння загального попиту на високодохідні транзитні перевезення

-              нестабільність економіки;

-               відсутність національних виробників тягового рухомого складу;

-              неефективний механізм тарифоутворення в умовах високої інфляції та знецінення національної валюти;

-               політична невизначеність та зміни пріоритетів розвитку, зокрема прийняття нормативних актів, які суперечать визначеному раніше (наприклад, зменшення в 2018 році податку на землю з подальшим скасуванням;

-               великий обсяг соціальних зобов’язань (наприклад, здійснення збиткових пасажирських перевезень) за відсутності державної підтримки;

-               збільшення конкурентних переваг перевезень автомобільнім, річковім та авіаційнім транспортом;

-               втручання політичних, а не економічних, інтересів при розгляді питання оптимізації залізничної інфраструктури;

-               фактично монопольне становище деяких постачальників продукції, яка використовується залізницею.

-               високий рівень зношеності основних фондів та недостатній рівень інвестицій у минулому;

-               значне боргове навантаження;

-               відсутність можливості залучення приватних інвестицій через законодавчі обмеження, високі політичні та фінансово-економічні ризики;

-               наміри відкриття вільного доступу до залізничної інфраструктури без ретельного, справедливого та послідовного планування та запровадження тарифної системи для такого доступу і дерегуляції локомотивної складової тарифу;

-               незадовільний рівень енергоефективності;

-               значний рівень необґрунтованих соціальних очікувань;

-               значна кількість адміністративного та іншого персоналу;

-               відтік персоналу у зв'язку зі збільшенням можливе працевлаштування у странах ЄС;

-               велика соціальна чутливість відносно заходів з оптимізації штату та підвищення продуктивності праці;

-               відсутність механізмів реалізації непрофільних активів.

Система управління ризиками – надійний інструмент контролю досягнення поставлених перед підприємством цілей. Вона передбачає виявлення та попередження можливих ризиків, мінімізацію наслідків у разі їх виникнення, планування заходів зі зменшення ризиків, аналіз ефективності реалізованих заходів, вироблення механізмів контролю. При цьому дуже важливим є максимальне охоплення всіх видів ризиків.

Основні цілі системи управління ризиками ПАТ «Укрзалізниця» можна визначити наступні:

-             забезпечення сталого розвитку підприємства в рамках реалізації Стратегії ПАТ «Укрзалізниця»;

-             збереження фінансової надійності, підвищення ефективності роботи підприємства, своєчасна адаптація підприємства до змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі;

-             підвищення ефективності стратегічного планування з урахуванням та попередженням можливих ризиків [1].

В умовах впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів ризиків використовуються різні способи їх зниження. Можливе виникнення ризиків необхідно постійно контролювати та докладати максимум зусиль для їх нейтралізації. Для цього застосовуються методи управління ризиками. Кожен з методів пропонує конкретні шляхи вирішення для «ризикових» ситуацій.

Методи, які застосовуються ПАТ «Укрзалізниця» управління ризиками:

-             Метод ухиляння (уникнення) від ризиків: відмова від кроків, реалізація яких може призвести до появи негативних наслідків, серед них відмова від ненадійних партнерів, ризикованих проектів, господарських ризиків, звільнення некомпетентних працівників та ін.;

-             Метод зниження (скорочення) ризиків: розробка заходів з контролю та зниження негативних наслідків ризиків, серед них диференціація, дублювання важливих об’єктів, що підлягають ризику та ін.;

-             Метод передачі ризиків: передача відповідальності за ризик на інші суб’єкти, зокрема страхування, аутсорсинг та ін.;

-             Метод прийняття ризиків на себе: готовність покрити можливі збитки власним коштом;

-             Метод локалізації ризиків: використовується тоді, коли вдається чітко й конкретно виявити джерела ризику [2].

Отже, виходячи з вищезазначенного можна зробити висновок, що ризики мають великий вплив на ефективність антикризового управління підприємствами. Через велику кількість вищезазначених зовнішніх та внутрішніх ризиків на ПАТ «Укрзалізниця» існує реальна потреба в розробці комплексних дієвих заходів для їх мінімізації та усунення. Нами пропонується розробити систему управління ризиками в рамках загального антикризового управління ПАТ «Укрзалізниця». Він передбачає створення в системі антикризового управління підрозділів управління ризиком із залученням кваліфікованих фахівців (ризик-менеджерів), а також розрахунок витрат, пов’язаних із їх залученням та, як наслідок, результативність ризик-менеджменту. Таким чином, на ПАТ «Укрзалізниця» підвищиться ефективність антикризових заходів та фінасово-економічний стан.

Список використаних джерел:

[1]       Cтратегія ПАТ «Укрзалізниця»на 2019-2023 роки(02.02.2019).Офіційний сайт ПАТ «Укрзалізниця».https://www.uz.gov.ua

[2]       Інтегрований звіт ПАТ «Укрзалізниця» (30.12.2017). https://pbcc.com.ua/download/uz-2017.pdf

 


Для перегляду доповідей необхідна реєстрація на веб-сайті конференції.